Přeskočit na obsah
01_uvodni-foto

Udržitelnost a společenská odpovědnost

Snažíme se chovat zodpovědně

Díky svému obratu a tržnímu podílu patří PHOENIX lékárenský velkoobchod k významným podnikatelským subjektům v České republice. Zaměstnává více než 700 zaměstnanců a zásobuje zdravotnická zařízení napříč celou republikou. Velikost a síla s sebou ovšem nesou také odpovědnost za naše zaměstnance, obchodní partnery, komunitu a životní prostředí, a proto chceme jít příkladem nejen v oblasti udržitelnosti a společenské odpovědnosti.

Strategie udržitelnosti

Strategie udržitelnosti

Při našem podnikání nezapomínáme na náš závazek vůči lidem a životnímu prostředí, snažíme se svým konáním přispívat k trvalé udržitelnosti zdrojů. Jedná se o přirozenou nadstavbu hodnot, které tvoří základ naší firemní strategie. Vztahy k obchodním partnerům a zaměstnancům se snažíme budovat na vzájemném respektu a zodpovědném přístupu. A stejně se chceme chovat také k přírodě a společnosti.

Víme, že snížení negativních a nárůst pozitivních dopadů našeho podnikání ovlivní celou společnost včetně nás samotných. Z toho důvodu se snažíme využívat maximum nových technologických poznatků vedoucích ke zvýšení efektivity a šetření zdrojů. Dlouhodobě se zaměřujeme na snižování farmaceutického odpadu i skleníkových plynů a také na zefektivnění řízení dopravy.

Naším cílem je chovat se ohleduplně k naší planetě a podporovat zaměstnance i komunitu kolem nás. Jako součást nadnárodního koncernu PHOENIX group se účastníme několika programů týkajících se trvalé udržitelnosti, v jejichž rámci máme stanovenou řadu konkrétních cílů. 

Principy ESG

Principy ESG

Udržitelnost je pro nás klíčová, věnujeme se proto strategickému zavádění principů ESG (Environmental, Social and Governance) do fungování naší společnosti.

ESG představuje soubor tří klíčových oblastí, ve kterých se poměřuje udržitelnost a společenský dopad podnikání každého byznysu. Jde o hodnoticí faktory toho, do jaké míry je podnikání firmy ohleduplné k životnímu prostředí, jak zohledňuje aktuální společenské potřeby a jak udržitelné je řízení společnosti.

Environmentální udržitelnost

Environmentální udržitelnost

Společným cílem skupiny PHOENIX je dosáhnout do roku 2030 uhlíkové neutrality ve vlastních provozech. V rámci Scope 1 a Scope 2 plánujeme snížit emise nejméně o 42 % ve srovnání s fiskálním rokem 2021/2022.

Tohoto cíle chceme dosáhnout v rámci skupiny PHOENIX především úspornými opatřeními, změnou zdrojů energie, nákupem zelené elektřiny, výrobou vlastní energie prostřednictvím solárních zařízení, postupnou konverzí našich dopravních parků a optimalizací tras. Kromě snižování emisí máme za cíl kompenzovat zbývající emise uhlíku nákupem kreditů, které podporují vysoce kvalitní projekty na snižování emisí. Pracujeme také na zlepšení sběru dat o emisích v našem dodavatelském řetězci (Scope 3).

Sociální udržitelnost

Sociální udržitelnost

Cílem skupiny PHOENIX je zajišťovat dostupnost léčiv napříč celou Evropou. Skupina proto aktivně podporuje charitativní instituce, nemocnice, stacionáře nebo inovativní farmaceutický výzkum, například udělováním ocenění PHOENIX Pharmaceutics Science Award.

Důležitou součástí tohoto pilíře jsou také naši zaměstnanci. Snažíme se pro ně vytvářet zdravé pracovní prostředí, ve kterém se cítí dobře. Dbáme na to, aby vztahy ve společnosti byly založené na vzájemné důvěře, komunikaci a dodržování rovných příležitostí. Prioritou je pro nás vzdělávání zaměstnanců na všech pozicích a bezpečnost práce na pracovišti. Naši zaměstnanci se zavázali k dodržování Etického kodexu (Code of Conduct), který představuje pravidla pro jejich chování a reflektuje společné hodnoty skupiny PHOENIX, a to nejen v rámci pracovního prostředí. Odráží se i ve vztahu k partnerům a veřejnosti.

Ekonomická udržitelnost

Ekonomická udržitelnost

Mezi hlavní témata v celé skupině PHOENIX patří bezpochyby inovace, digitalizace a bezpečnost dat. Neustále proto přicházíme s inovativními nápady a novými procesy, které zmírňují dopady klimatické změny. Společně s našimi partnery hledáme cesty, jak minimalizovat naše negativní dopady na životní prostředí a společnost.

Dbáme na striktní dodržování právních předpisů a interních směrnic napříč všemi entitami skupiny PHOENIX (tzv. Compliance kodexy), a to zejména prostřednictvím pravidelného školení zaměstnanců, monitorování procesů a přijímání nápravných opatření tak, abychom zajistili soulad s právními požadavky a etickými normami. Tím naši společnost chráníme  před právními riziky a udržujeme vysokou míru důvěryhodnosti. Dbáme na transparentní komunikaci s partnery a na náš závazek být férovým zaměstnavatelem. Korupce ani porušování pravidel hospodářské soutěže není v naší firmě tolerováno.

Hodnocení EcoVadis

Hodnocení EcoVadis

Skupina PHOENIX se každoročně účastní mezinárodně uznávaného certifikačního systému EcoVadis, který pomáhá společnostem hodnotit a zlepšovat jejich udržitelnost a společenskou odpovědnost. Metodika EcoVadis vychází z rozsáhlého dotazníku a hodnocení nezávislými odborníky. Způsobilé společnosti, které prošly procesem hodnocení EcoVadis a prokázaly poměrně silný systém řízení, splňující kritéria udržitelnosti jsou následně oceněny příslušnými medailemi a odznaky.

Skupina PHOENIX group získala v roce 2024 v rámci tohoto hodnocení odznak EcoVadis Commited.

Cílem skupiny PHOENIX je neustále se zlepšovat a rozvíjet aktivity ve všech uvedených oblastech ESG. Více informací najdete ve zprávě o společenské odpovědnosti PHOENIX group na webových stránkách skupiny.

Více informací