Přeskočit na obsah

Ochrana osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání

PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o., se sídlem Praha 10 - Hostivař, K pérovně 945/7, PSČ 102 00, IČO: 453 59 326 (dále jen „Zaměstnavatel nebo Správce“) tímto podle článků 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, (dále jen „GDPR“) informuje kandidáty o zpracování jejich osobních údajů, ke kterému dochází u Zaměstnavatele jako správce osobních údajů z důvodu účasti kandidáta ve výběrovém řízení.

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje kandidátů specifikované níže budou Zaměstnavatelem zpracovávány k následujícím účelům:

  1. Výběr vhodného zaměstnance v rámci probíhajícího výběrového řízení (uzavření pracovněprávního vztahu)
    Za účelem výběru vhodného zaměstnance a následného uzavření pracovní smlouvy (případně DPP či DPČ) je nezbytné zpracovávat osobní údaje kandidátů zapojených do výběrového řízení. Tento účel je naplněn ukončením výběrového řízení, respektive vyřazením kandidáta z dosud probíhajícího výběrového řízení. Poskytnutí osobních údajů pro účely výběru vhodného zaměstnance v rámci probíhajícího výběrového řízení podle bodu (a) výše není povinné, nicméně bez jejich poskytnutí Zaměstnavatel nebude schopen rozhodnout o přijetí kandidáta do pracovněprávního vztahu, případně bude přijetí takového rozhodnutí značně ztíženo (zpracování osobních údajů kandidáta je nezbytné pro rozhodnutí Zaměstnavatele o uzavření pracovněprávního vztahu s kandidátem a souhlas kandidáta tak není potřeba, respektive takový souhlas není na místě).

  2. Možné opětovné oslovení s nabídkou práce v budoucnu (po skončení výběrového řízení)
    Osobní údaje kandidátů mohou být zpracovávány i pro potenciální oslovení s nabídkou práce v budoucnu za předpokladu, že k takovému zpracování udělil kandidát svůj souhlas. Údaje budou uchovávány do konce 3. kalendářního roku po skončení původního výběrového řízení. Souhlas lze kdykoliv odvolat na e-mailové adrese: kariera@podnasekridla.cz.

  3. Zpracovávání pro účely oprávněných zájmů Zaměstnavatele
    V důsledku výběrového řízení budou osobní údaje neúspěšných kandidátů uchovávány také po jeho skončení za účelem ochrany oprávněných zájmů Zaměstnavatele. Toto zpracování se tak týká zejména případů, kdy se Zaměstnavatel bude domnívat, že zde hrozí riziko sporu s (neúspěšným) kandidátem o důvodech jeho nepřijetí, případně pro prokázání splnění veškerých zákonných povinností v případě kontroly vedené ze strany inspektorátu práce (případně dalších kontrolních orgánů). S ohledem na tento účel budou osobní údaje kandidátů uchovávány po dobu, kdy bude hrozit možný spor s kandidátem, respektive kdy je možné postihnout Zaměstnavatele ze strany kontrolních orgánů, tedy obecně po dobu 3 let od skončení výběrového řízení, kdy v následujícím roce budou údaje smazány. Zpracování údajů kandidáta pro účely oprávněných zájmů Zaměstnavatele podle bodu (c) není založeno na souhlasu kandidáta.

Získávání a zpracování osobních údajů

Rozsah zpracování osobních údajů striktně odpovídá výše uvedeným účelům jejich zpracování. Zaměstnavatel tak bude zpracovávat zejména osobní údaje uvedené v dotazníku pro kandidáta a v životopisu kandidáta (byl-li předán), případně v dalších jím předaných dokumentech (dokladech o vzdělání, motivačních dopisech apod.), nebo i údaje předané osobně v průběhu pohovorů apod. Veškeré tyto údaje by se měly týkat předchozí práce kandidáta, jeho dovedností a znalostí (kvalifikace), potažmo předpokladů k výkonu budoucí práce u Zaměstnavatele.

Osobní údaje kandidátů jsou získávány zejména přímo od kandidáta, a to hlavně zadáním životopisu v rámci internetových stránek Zaměstnavatele nebo v rámci náborové stránky Zaměstnavatele na internetové stránce Jobs.cz provozovaném společností LMC, s.r.o., se sídlem Jankovcova 1569/2c, Praha 7, PSČ 17000, IČO: 264 41 381, nebo v rámci internetových stránek www.podnasekridla.cz vytvořených společností Beneš & Michl s.r.o., IČO: 280 46 234, případně v rámci vyplněného dotazníku předaného Zaměstnavateli. Osobní údaje jsou také shromažďovány v rámci činnosti Zaměstnavatele (např. hodnocení kandidáta ze strany personalisty nebo hodnocení technických znalostí od příslušného manažera v průběhu výběrového řízení). Osobní údaje mohou být také získány z jiných zdrojů, například v rámci profesních (na práci navázaných) sociálních sítí, zejména LinkedIn, či od personálních agentur. Zaměstnavatel neprovádí žádné kontroly minulosti kandidátů (tzv. background checks) prostřednictvím třetích osob.

Předávání osobních údajů

Zaměstnavatel může předat osobní údaje dalším společnostem ve skupině PHOENIX group, ovšem pouze za výše uvedenými účely. Zaměstnavatel nepředpokládá předávání či zpřístupnění osobních údajů kandidátů třetím stranám, zejména ne do třetích států mimo EU. Nelze ale vyloučit, že osobní údaje budou zpřístupněny externím partnerům a poradcům Zaměstnavatele (právníkům, auditorům, bankám, poskytovatelům IT řešení apod.), pokud pro to bude existovat oprávněný zájem Zaměstnavatele nebo třetí osoby. Současně může být povinností Zaměstnavatele zpřístupnit osobní údaje kandidátů zejména státním orgánům a dalším institucím tehdy, pokud to vyplývá z právního předpisu (v případě kontrolních orgánů včetně inspektorátu práce apod.).

Pokud se kandidát účastní výběrového řízení a/nebo udělil souhlas s možným oslovením do budoucna prostřednictvím internetových stránek www.podnasekridla.cz, mohou být údaje sdíleny s BENU Česká republika, s.r.o., IČO: 496 21 173, Apatyka servis, s.r.o., IČO: 480 27 821, transmed Transport, s.r.o., IČO: 108 88 454, všechny sídlem Praha 10 - Hostivař, K pérovně 945/7, PSČ 102 00, jako společnostmi v koncernu a společnými správci. Více informací o ochraně osobních údajů těchto kandidátů je uveden na internetových stránkách www.podnasekridla.cz u popisu jednotlivých nabízených pracovních pozic.

Kandidát jako subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup k jeho osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezit jejich zpracování, jakož i právo dané GDPR na přenositelnost osobních údajů. Bližší podmínky použití těchto práv vyplývají z příslušných právních předpisů (zejména článků 15 až 21 GDPR) s tím, že ne u každého dílčího zpracování (u každého samostatného účelu uvedeného výše) jsou všechna tato práva garantována. Za splnění zákonných požadavků (viz článek 21 GDPR) má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování svých údajů, pokud jsou zpracovávány za účelem oprávněných zájmů Správce nebo jiné osoby.

Kandidát může za účelem uplatnění svých práv v oblasti ochrany osobních údajů kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů:

Kandidát má právo podat stížnost ohledně nakládání s jeho údaji přímo Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zpracovatelé osobních údajů

Beneš & Michl, s.r.o., IČO: 280 46 234, se sídlem Božkovská 671/33, 326 00 Plzeň – tvůrce webových stránek www.podnasekridla.cz zajišťující sdílení dat přes server, automatické přehrání na webovém rozhraní a servis webových stránek.

LMC, s.r.o., se sídlem Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, IČO: 264 41 381 – poskytovatel elektronických systémů Jobs.cz, Teamio, JOBOTE.

Datacruit, s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 846/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 035 45 652, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 233459  dodavatel elektronického informačního systému Datacruit.

Datum poslední aktualizace: 10. 4. 2024